Polityka prywatność

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności i bezpieczeństwo danych użytkowników strony www.eio.net.pl

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.eio.net.pl jest Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-036), przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. 192, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000652767, REGON: 366163075, NIP: 5272791366, kapitał zakładowy 5.000 zł, wpłacony w całości (dalej też jako „EIO”).

Prywatność i bezpieczeństwo danych użytkowników odwiedzających stronę internetową www.eio.net.pl jest dla Europejskiego Instytutu Odszkodowań Sp. z o.o. szczególnie ważna. Zachowujemy najwyższą staranność i zapewniamy, że dane i informacje przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz  wyłącznie do celów wskazanych w Polityce prywatności.

Polityka prywatności dotyczy strony internetowej www.eio.net.pl. Jeżeli na stronie www.eio.net.pl. znajdują się odnośniki do innych stron www., zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

 

Dane i informacje przekazane Europejskiemu Instytutowi Odszkodowań Sp. z o.o. przez użytkowników

Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. pobiera informacje o użytkownikach strony internetowej www.eio.net.pl.za pośrednictwem zamieszczonych na niej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej, a w przypadku złożenia przez użytkownika oferty zatrudnienia bądź współpracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Użytkownik może przekazać EIO za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza. W przypadku składania za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego oferty zatrudnienia bądź współpracy użytkownik przekazuje EIO dane dotyczące m.in. kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz inne dane zawarte w CV.

 

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. pozyskuje od użytkowników dane osobowe, EIO pełni obowiązki administratora danych osobowych i przetwarza dane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe użytkowników w celach:

  • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone przez użytkownika za pośrednictwem formularza;
  • marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług EIO;
  • udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł z EIO;
  • procesu rekrutacji – w przypadku złożenia przez użytkownika oferty zatrudnienia w EIO,

Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. ogranicza pozyskiwanie danych i informacji użytkowników do niezbędnego minimum, a ich przetwarzanie jest uzależnione od dobrowolnej zgody wyrażonej przez użytkownika, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Udzielona przez użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje także przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania.

Użytkownik zachowuje również prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania bądź żądania ich usunięcia. Użytkownik może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. nie udostępnia danych ani informacji pozyskanych od użytkowników osobom trzecim bez zgody osób, których dane te dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

Informacje handlowe

Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie  Europejskiemu Instytutowi Odszkodowań Sp. z o.o. stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. przechowuje zapytania http kierowane do serwera EIO, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową www.eio.net.pl (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies serwer serwisu EIO może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

  • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie;
  • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.

 

Wykorzystywanie plików Cookies

Europejski Instytut Odszkodowań Sp. z o.o. zebrane pliki Cookies przechowuje przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.eio.net.pl, EIO wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

 

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików Cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki Cookies” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików Cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących Państwa danych w sposób i w celach określonych powyżej.